Onze diensten

Hieronder vindt u onze diensten op op individueel niveau en teamniveau. Op al onze geleverde diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u helemaal onderaan deze pagina.

bannerindi9

Arbeidshulpverlening

Arbeidshulpverlening is een maatwerk traject van behandeling en re-integratie naar werk, voor individuele werknemers die psychische klachten ervaren, dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn. Onze arbeidspsychologen kunnen binnen 5 werkdagen een Quickscan en intake gesprek plannen en achtereenvolgens binnen 5 werkdagen de arbeidshulpverlening opstarten.

Wat kenmerkt Arbeidshulpverlening

Arbeidshulpverlening biedt een passende oplossing voor stressklachten en burn-out, depressie en somberheid, angsten, paniek en trauma’s. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van onderstaande wetenschappelijk onderbouwde en therapeutische methodieken:
o Cognitieve gedragstherapie (CGT);
o Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT);
o Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR);
o Client-gerichte therapie (CCT);
o Oplossingsgerichte therapie.

Werkwijze

Arbeidshulpverlening start met een quickscan voor diagnose en advies op basis van de vraagstelling van werkgever en/of bedrijfsarts.

Gedurende het vervolgtraject vindt er op meerdere momenten tussentijds overleg plaats met werknemer, werkgever en/of bedrijfsarts. Daarnaast adviseren wij om rondetafelgesprekken in te zetten om live direct onderling af te kunnen stemmen.

Aan het einde van het behandeltraject vindt er een evaluatie plaats met de werknemer. Hierbij worden onder andere de behaalde doelstellingen, het verloop van het re-integratieproces en onze begeleiding geëvalueerd.

Resultaat

Onze arbeidspsychologen kunnen op basis van een quickscan, een intake en diverse onderzoeken en vragenlijsten binnen 5 werkdagen opstarten. Hierdoor werken we direct toe naar resultaat, in tegenstelling tot de reguliere zorg. Hier zijn wachttijden van 1 tot 3 maanden gebruikelijk waardoor werknemers langer met klachten blijven zitten. Werkgevers krijgen door onze snelle dienstverlening direct duidelijkheid en kunnen gemiddeld € 250,- per werknemer per dag besparen.

bannerindi7

Expertise en onderzoek

Expertise en onderzoek is bedoeld voor werknemers die vaak of langdurig ziek zijn, waarbij re-integratie en behandeling stagneren of waarbij reguliere behandeling niet voldoende effect heeft. Klachten verergeren, verzuim neemt toe, men staat op een wachtlijst of de medicatie slaat niet aan. Kortom, toenemende onduidelijkheid en twijfel bij zowel werknemer, werkgever als bij de bedrijfs- of verzekeringsarts.

Wat kenmerkt Expertise en onderzoek

Expertise en onderzoek wordt ingezet wanneer er sprake is van herhaalde ziekmeldingen, arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheidsproblematiek of persoonlijkheidsvraagstukken.
Het traject bestaat uit de volgende modules:
o Doornemen van dossier ter voorbereiding
o Anamnesegesprek over klachten, achtergronden en behandelingen
o Psychiatrisch onderzoek
o Diagnostiek, beschrijvende diagnose en DSM-IV diagnose
o Capaciteits- en persoonlijkheidsvraagstukken
o Beschouwing en conclusie
o Beantwoording van de specifieke vraag.

Werkwijze

Een expertise is een specialistisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door een psychiater en een arbeidspsycholoog. Dit onderzoek bestaat in de regel uit een uitgebreid onderzoek voor o.a. nadere diagnostiek, behandeladvies en advies met betrekking tot re-integratiemogelijkheden.

Op indicatie kunnen specialistische aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd.

Resultaat

Op basis van de vraagstelling wordt bij expertise en onderzoek een beschouwing, conclusie en beantwoording van de specifieke vraag gegeven aan de bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Graag attenderen wij u erop dat de rapportage van de psychiatrische expertise uitsluitend wordt verstrekt aan de bedrijfsarts of verzekeringsarts, aangezien het een inhoudelijke rapportage betreft van medische aard. Voor meer informatie over privacy kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met ons secretariaat.

bannerindi11

Talent analyse individueel – ACT®

Jezelf en je talent leren kennen in verschillende werksituaties kost tijd: 12 minuten! In die korte tijd geeft ACT® je inzicht in je talent, je vermogen om flexibel en ondernemend te werk te gaan, je vermogen om samenwerken in teamverband te combineren met zelfstandig opereren en je mate van stressbestendigheid. In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT®-meting tekst met beeld, waardoor we direct onderscheid maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties.

Wat kenmerkt de Talent analyse individueel – ACT®

De ACT®-meting stelt in staat om innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

Als er een match bestaat tussen het beeld en de tekst, dan noemen we dat een natuurlijke kracht. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties.

Resultaat

Van onze klanten krijgen we vaak de terugkoppeling dat de ACT®-meting hen de ogen heeft geopend. Door de meting kwamen er zaken aan het licht die eerst verborgen waren. De ACT®-meting is dan ook een eyeopener, ontwikkeld vanuit het idee dat bewustwording van het aanwezige talent en het ontwikkelpotentieel van iedere werknemer tot meer plezier en energie leidt.

Aanvullend op de ACT®-meting en rapportage kunnen deelrapporten aangevraagd worden voor functieselectie, functiematch en 720-graden feedback. Het onderzoek en de rapportage over potentieel burn-out risico behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Werkwijze

Bij interesse en nieuwsgierigheid naar de ACT®-meting versturen wij een online meting die de werknemer individueel invult. Op basis van de uitkomsten van de meting wordt er een persoonlijke rapportage gegenereerd die door onze geaccrediteerde professionals geïnterpreteerd en teruggekoppeld wordt in een individueel gesprek met de werknemer.

Wanneer er sprake is van een hulpvraag wordt de werknemer een voorstel gedaan voor coaching.

bannerindi10

Loopbaancoaching

Bij Loopbaancoaching staat facilitering en ondersteuning van de werknemer centraal, die zijn/haar loopbaan ergens anders gaat voort zetten, bijvoorbeeld ten gevolge van een fusie of reorganisatie, of wanneer de werknemer zelf besloten heeft van werkplek te veranderen.

Wat kenmerkt Loopbaancoaching

De doelstelling van loopbaancoaching is een passende oplossing vinden waar de werknemer zich in kan vinden. Dat kan een nieuwe functie zijn in een andere organisatie of wellicht een om-, her- of bijscholingstraject dat reëel perspectief op passend werk biedt. Ook is begeleiding bij het starten van een eigen onderneming een optie.

Het Loopbaancoaching traject bestaat uit de volgende modules:
o Heroriëntatie op loopbaan
o Werving van een passende functie
o Psychologisch loopbaanonderzoek
o Arbeidspsychologische coaching
o Specialistische interventies.

Werkwijze

Gedurende een periode van 4, 6, 9 of 12 maanden wordt in onderlinge afstemming een breed scala aan faciliteiten en ondersteuning geboden. Een arbeids- en organisatiepsycholoog is het eerste aanspreekpunt voor werknemer en werkgever.

Er vinden periodieke gesprekken plaats tussen de A&O psycholoog en de werknemer, doorgaans met een frequentie van één maal per week of per twee weken. Schriftelijke rapportages, eindverslaglegging en evaluatie maken tevens onderdeel uit van het traject.

Resultaat

De werknemer werkt aan herstel van eventuele stress gerelateerde klachten, krijgt een beter zelfbeeld en kan actief richting geven aan zijn of haar loopbaanmogelijkheden. Met het doorlopen van de diverse modules van het Loopbaancoaching traject wordt er optimaal bijgedragen aan het vinden van een passende baan voor de werknemer. De werkgever toont goed werkgeverschap door dit traject mede mogelijk te maken.

bannerindi12

Talent analyse team – ACT®

In slechts 12 minuten kunnen wij het effect van natuurlijke talenten en aangeleerde competenties binnen een team meten. ACT® Team geeft inzicht in de manier waarop een team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. Tegelijkertijd meet ACT® de drijfveren van de individuele teamleden. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT®-meting tekst met beeld, waardoor we direct onderscheid maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties.

Wat kenmerkt de Talent analyse team – ACT®

De ACT® teamrapportage maakt van een verzameling van individuele profielen een teamprofiel. Met de ACT® teammeting krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Tegelijkertijd meet ACT® de drijfveren van het individu: wordt iemand gedreven door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels uit de omgeving? Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren. Teamleden leren wat ze van elkaar kunnen lenen of leren.

Als er een match bestaat tussen het beeld en de tekst, dan noemen we dat een natuurlijke kracht. Als de match tussen het gekozen beeld en de gekozen tekst ontbreekt, dan wijst dat op aangeleerde competenties.

Werkwijze

Nadat de individuele metingen en teammeting zijn uitgevoerd vindt er een terugkoppeling en intake plaats met opdrachtgever. Hierin wordt de teamrapportage besproken in relatie tot de hulpvraag van het team. Daarna wordt het team op basis van de ACT®-rapportage en hulpvraag gecoacht in een 2 daagse teaminterventie.

Resultaat

Aan het einde van de team 2-daagse horen we vaak: ‘’Dit hadden we jaren eerder moeten doen!’’. ACT® Team werpt namelijk een licht op aspecten die eerst verborgen waren. ACT® Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Het resultaat is een optimaal presterend team.

bannerindi8